Dúhový pride 2014 hovorí o láske. Čo na to Aliancia za rodinu?

Autor: Patrik Lučan | 26.6.2014 o 9:00 | (upravené 26.6.2014 o 11:35) Karma článku: 12,58 | Prečítané:  9439x

Účelom manželstva je plodenie a výchova detí. Zdá sa, že nie je dôvod, aby štát podporoval páry, ktoré nedokážu splodiť deti. Deti sú totiž ekonomickým potenciálom krajiny a to je dôležitejší fakt, než láska, tvrdia aktivisti z Aliancie za rodinu a HFI.

Heslom tohtoročného pochodu Dúhový pride je „Láska je tradičná hodnota“. Ak tým organizátori pochodu chceli parafrázovať kresťanských fundamentalistov, výrazne sa minú účinku. Kresťanskí aktivisti totiž za tradičnú hodnotu manželstva nepovažujú lásku ale biologickú reprodukciu. 

Čo je to manželstvo?

V súčasnom západnom svete je manželstvo spájané so slobodným rozhodnutím muža a ženy, ich vzájomným citovým putom a monogamiou. Tento trend je pomerne nový - láska partnerov začala zohrávať kľúčovú úlohu približne pred 250 rokmi, rovnosť pohlaví približne pred 50 rokmi (USA). V minulosti boli dôvody na vstup do manželstva celkom odlišné. Mnoho kultúr považovalo manželstvo za strategickú alianciu, pri ktorom sa spájali rodinné majetky, utvárali sa diplomatické a obchodné spojenectvá. Ženy boli preto často vnímané ako tovar výmeny a svojich partnerov si nevyberali. Napriek našej predstave o monogamnosti manželstva, väčšina svetových kultúr pozná polygamné manželstvá. Monogamia sa v Európe začala presadzovať ako manželský princíp v období medzi 6. až 9. storočím, kedy prebiehal názorový boj medzi predstaviteľmi Katolíckej cirkvi a panovníkmi, ktorí sa dožadovali práva na ďalšiu nevestu. Približne do 18. storočia bol vstup do manželstva súkromným aktom, ktorý nemal charakter písomnej zmluvy, iba slovného prísľubu bez svedkov a ceremónie. Katolícka cirkev považuje manželstvo za sviatosť, ktorého posvätným účelom je biologická reprodukcia. Plodením a výchovou detí napĺňame Boží príkaz o rozmnožení ľudskej rasy na Zemi. Nakoľko v diskusii so sekulárnym svetom sa nemožno odvolať na náboženské dogmy, kresťanské hnutia silne poukazujú na to, že reprodukcia má ekonomický prínos pre spoločnosť a štát. Zákony by preto mali vážnejšie zohľadňovať práve tento účel.

Novodobí evanjelisti

Aktivista Patrik Daniška, člen organizácií Aliancia za rodinu a HFI, ponúkol pohľad na manželstvo vo svojej prednáške, v ktorej vychádzal z knihy amerických autorov nazvanej „Čo je to manželstvo? Obhajoba zväzku muža a ženy“.

Revizionistický pohľad na manželstvo

Vďaka spoločenským zmenám ako je industrializácia v 19. storočí, vývoj sociálneho štátu, postupné zrovnoprávnenie žien a rozvoj informačnej spoločnosti, sa čoraz viac stali jednotlivci sebestační a slobodní. Kým v minulosti boli manželstvá zakladané z ekonomických dôvodov, dnes sa manželstvo zakladá z dôvodu citového. Ľudia v minulosti do manželstva vstupovali z dôvodu spojenia rodinného majetku, neschopnosti uživiť sa ako osamelý človek, potreby plodenia detí, ktoré sa v strarobe starajú o svojich rodičov. Rodina bola jediným zázemím pre jedinca, mala funkciu výrobnej jednotky (praktizovanie rodinného remesla), poskytovala bezpečie (neexistovala polícia a feudáli sa o blahobyt poddaných nestararli), sociálne zázemie ako aj staroslivosť v starobe. Moderný sociálny štát za posledné storočie prevzal mnohé funkcie rodiny na seba, od výchovy detí v materských školách, cez systém základného a odborného vzdelávania, sociálnej podpory, obranu a bezpečie až po dôchodkové zabezpečenie v starobe. Nie je dôvod sa čudovať, že správanie ľudí sa zmenilo a prioritu pri výbere partnera už nezohráva nutnosť materiálneho zabezpečenia ale citové preferencie. O historickom vývoji rodiny si bližšie môžete prečítať v článku Kresťanský mýtus o tradičnej rodine. Kresťanskí aktivisti pomenovali túto sociálnu zmenu ako „revizionistický pohľad na manželstvo“. Ten hovorí, že manželstvo už nestojí na majetkových pomeroch ale na silnom citovom pute a sexuálnej príťažlivosti. Sex nemá za účel iba reprodukciu, ale je aj spôsobom osobného uspokojenia a upevňovania sociálnych väzieb. Po pravde, ani v minulosti sex neplnil iba úzku funkciu plodenia detí, tak ako si to mylne predstavujú a idealizujú kresťanskí aktivisti. V minulosti bolo dostupných menej možností ako zabrániť nechcenému počatiu, sociálne vzťahy sa však cez sex upevňovali od nepamäti. Daniška upozorňuje, že revizionistický pohľad na manželstvo, kde zohráva hlavnú rolu citová príťažlivosť partnerov, spôsobuje nestabilitu manželstva a narušenie jeho hlavnej funkcie, reprodukcie. 

Prečo by mal štát právne upravovať citové vzťahy?

Podľa kresťanských tradicionalistov štát poskytuje svojim občanom inštitút manželstva za predpokladu, že dôjde k založeniu rodiny a výchove detí. K tomu je potrebná reprodukčná schopnosť manželov, do manželstva preto nemôžu vstúpiť osoby rovnakého pohlavia, ktoré tento predpoklad biologicky nespĺňajú. Ak by tomu bolo práve tak, ako hovoria tradicionalisti, podmienkou k vstupu do manželstva by musela byť okrem iného aj lekársky overená plodnosť oboch osôb. Moderné chápanie manželstva spočíva však v predstave, že citové puto je dostatočným dôvodom na uzavretie zväzku. Ako vieme, sociálne vzťahy zohrávajú v ľudskom živote veľmi silnú rolu. Ekonomický prospech pri výbere partnera alebo zotrvaní v nefungujúcom vzťahu stráca na dôležitosti u ľudí s dostatočným finančným príjmom. Z tohto dôvodu je citová väzba manželov oveľa dôležitejšia na udržanie stability rodiny. Nejde pri tom o akúsi filozofickú teóriu ale o prirodzený vývoj, ktorý kopíruje významné ekonomické zmeny. Vyvstáva ďalšia otázka, prečo by prístup k právu na manželstvo mal byť podmienený prospechom pre spoločnosť? Inštitút manželstva historicky vznikol z dôvodu ochrany osobného majetku a nie z dôvodu celospoločenského prospechu. V tomto si opäť tradicionalisti vytvorili predstavu, ktorá nekorešponduje s históriou. Citová náklonnosť manželov sa zdá byť dostatočným kritériom pre udržanie rodiny, nakoľko spoločným životom manželia rozvíjajú svoje materiálne zázemie (sú ekonomicky činní) a skôr či neskôr budú zvažovať aj otázku potomstva, ktoré zdedí ich majetok. Uzatvorenie manželstva nie je aktom spoločenskej zodpovednosti ale aktom osobnej túžby, prípadne spoločenskej prestíže, či egoizmu. Manželstvo a plodenie detí vystupuje ako spoločenská povinnosť v totalitných režimoch. Napríklad, nacisti považovali tradičnú rodinu a plodenie detí v čo najväčšom množstve za silnú stránku svojho režimu, mnohopočetné rodiny boli symbolom prosperity a národnej hrdosti

G. Kuby: Bezdetné páry okrádajú rodičov

„Rodičia, ktorí vychovávali deti, sú už značne postihnutí tým, že bezdetné páry majú rovnaké nároky na dôchodok ako oni. Prečo by mali subvencovať ešte aj homosexuálne partnerstvá, ktoré nepredstavujú nijaký rozmnožovací prínos?“ - túto otázku si kladie nemecká kontroverzná spisovateľka Gabriele Kuby v knihe Globálna sexuálna revolúcia (str. 218, Lúč, Bratislava, 2013). Nárok na starobný dôchodok a jeho výška sa v Nemecku rovnako ako na Slovensku počíta na základe počtu rokov počas ktorých odvádzate sociálne poistenie zo svojej mzdy, teda na základe osobného príspevku každého občana. Podobnými výrokmi si Kuby získala priazeň nemeckých pravicovo-extrémistických skupín okolo politickej strany NPD, ktorá jej články a rozhovory publikuje v časopise Junge Freiheit.

Šírenie strachu ako účinný nástroj demagógie

Ak sa pseudo-kresťanské ideály zmiešajú so špekuláciami a hrozbami vznikne účinná zbraň na ovládanie ľudí, kde rozumná debata, historické súvislosti, či vedecké poznatky strácajú na účinku. Kresťanské združenia upozorňujú na extrémne, avšak ojedinelé, prípady nesprávnej aplikácie myšlienok rodovej rovnosti. Úplne pri tom ignorujú fakt, že verejná diskusia sa takýmto spôsobom nevedie a že rovnako extrémne a ojedinelé prípady nepochopenia myšlienok kresťanstva možno ľahko nájsť aj v ich vlastných radoch. Patrik Daniška sa vo svojej prednáške postupne dostáva k šíreniu strachu práve tým, že poukazuje na ojedinelé prípady s prímesou presne cielených špekulácií. 

1. Zahmlil by sa skutočný zmysel manželstva

Hrozba: Legalizáciou homosexuálnych partnerstiev by sa zahmlil skutočný zmysel manželstva a ľudia by o manželstvo prestali prejavovať záujem. Manželstvo sa stane len citovou jednotou, čím by sa vytratilo manželské dobro.

Pomerne ťažko sa dá argumentovať na fabuláciu „vytratilo by sa manželské dobro“, nakoľko táto je len akousi nepodloženou hypotézou, neopiera sa o historické skúsenosti ani o fakty. Inštitút manželstva ponúka mnohé výhody, ktoré môžu byť rozdelené medzi všetky manželstvá rovnomerne bez ohľadu na ich celkový počet v krajine (napr. právo na dedenie majetku, právo nevypovedať na polícii proti svojmu partnerovi, právo na informácie o zdravotnom stave partnera, či právo spravovať majetok dieťaťa). Výhody týkajúce sa finančnej pomoci štátu sú viazané na konkrétne situácie, ako napr. počet vyživovaných detí, zdravotný stav členov rodiny a tieto nemajú žiadny súvis s tým, či manželstvo uzatvárate z lásky alebo z rozumu. Je absurdné tvrdiť, že manželstvo stratí na lukratívnosti len preto, lebo vaši susedia sa berú z lásky a nie z náboženského presvedčenia, alebo kvôli tomu, že vaši susedia nechcú mať v manželstve deti, ktoré vy považujete za hlavný účel vášho života.  Zámerom demagóga je presvedčiť vás, že za vaše starosti, neúspech, alebo pocit permanentného ohrozenia môže niekto druhý. V tomto prípade by ste mali uveriť tomu, že za ohrozenie citovej a finančnej stability vašej rodiny môžu ľudia okolo LGBTI komunity. 

2. Kresťania by boli prenasledovaní

Hrozba: Prenasledovaní budú tí, ktorí zastávajú názor, že „tradičné“ chápanie manželstva je správne a homosexuáli by k tomuto právnemu inštitútu nemali mať prístup. Ak sa LGBTI loby podarí presadiť zákonné zmeny, už nikdy nebudete môcť povedať, čo si myslíte, alebo čo je v súlade s vašou náboženskou vierou. Budete súdení, ak odmietnete odfotiť svadbu dvoch lesbičiek, ak odmietnete ubytovať homosexuálov vo vašom hoteli, alebo ak poviete, že homosexuáli trpia chorobou.

Nefušujte druhým do remesla. Homosexualita nie je ako choroba klasifikovaná medzinárodnými zdravotníckymi organizáciami už viac než 20 rokov. Ak ako laik tvrdíte opak, je to iba váš osobný názor a fušujete do remesla odborníkom podobným spôsobom, ako keby ste presviedčali fyzika o tom, že Higgsov bozón neexistuje.

Dlhoročné skúsenosti západných krajín ako napr. Dánsko a Holandsko ukazujú, že legalizácia homosexuálnych zväzkov nemá za následok žiadne negatívne spoločenské zmeny. Spoločnosť uznala, že homosexuáli môžu byť plnohodnotne akceptovaní. V minulosti si podobne ľudia mysleli, že za ich problémy môžu Židia. Hákový kríž sa stal symbolom pod ktorým sa (nielen) Židia systematicky vyvražďovali. Vyvesili by ste dnes vlajku s hákovým krížom pred svoj dom? Najskôr odpoviete „nie“, pretože akceptujete, že tento symbol v ľuďoch vzbudzuje odpor a v policajtoch dôvod na to, aby vás zatkli. Ak tvrdíte, že negatívne prejavy voči homosexuálom budú trestané prenasledovaním, potom za prenasledovaných musíte považovať aj tých ľudí, ktorí si pred dom vešajú vlajku s hákovým krížom a ktorí by Židom nikdy neponúkli svoje služby a tovary. Židia sú akceptovaní ako plnohodnotní členovia našej spoločnosti. Považujeme za samozrejmé, že ich nemožno len-tak osočovať alebo diskriminovať. K takému istému názoru dospela západná civilizácia aj v prípade homosexuálov. O Židoch nemôžete verejne hovoriť ako o úžerníkoch, prečo si potom myslíte, že homosexuálov môžete beztrestne označiť za chorých?

3. Homosexuáli budú žiadať adopcie detí

Hrozba: Registrované partnerstvá sú de-facto manželstvá. Akonáhle homosexuáli dostanú možnosť vstúpiť do manželstva, budú požadovať aj adopcie detí.

Obavy náboženských aktivistov z toho, že homosexuálne páry by mohli mať právo adoptovať si dieťa vychádzajú z presvedčenia, že vzorce sexuálneho správania môžu deti reprodukovať vďaka výchove. Toto presvedčenie je vo vážnom rozpore s faktom, že mnohí dnešní homosexuáli vyrastali v heterosexuálnych rodinách, kde vzorce homosexuálneho správania nemohli odpozorovať. Patrik Daniška poukazuje na sociologický prieskum profesora M. Regnerusa, ktorý mal za cieľ zistiť rozdiel v uplatnení mladých ľudí, ktorí vyrastali v odlišných typoch rodiny, medzi inými aj v rodinách, kde mal jeden z rodičov homosexuálny vzťah. Prieskum odhalil rozdiely voči „tradičnej“ rodine vo všetkých ostatných typoch rodín, ako napr. osamelé matky, adoptované deti, rozvedení rodičia. Z metodiky výskumu sa navyše ukázalo, že výsledok hovorí o rozdieloch medzi stabilnou a nestabilnou rodinou, čo predpokladá, že aj stabilná rodina kde sú rodičia rovnakého pohlavia, môže mať dobrý vplyv na výchovu dieťaťa. Detailne o prieskume píšem v článku Prospievajú deti homosexuálov v živote lepšie? Viaceré ďalšie prieskumy odhalili, že deti vychovávané homosexuálmi majú porovnateľne dobré výsledky ako deti vychovávané v bežných rodinách. Neexistuje teda žiadny jasný dôkaz toho, žeby homosexuáli nevedeli dobre vychovať dieťa, alebo žeby sa dieťa sexuálne preorientovalo.  

Taktiež sa môžeme zamýšľať nad tým, koľko energie vynakladajú aktivisti Aliancie za rodinu a jej podobných organizácií na potláčanie verejných prejavov a práv LGBTI komunity. Nie je azda pre výchovu detí oveľa škodlivejším dlhotrvajúci fenomén domáceho násilia, náboženskej rigidity v rodinách, alebo rodičia ktorí do detailov plánujú život svojim deťom? Psychický nátlak a „vojenská výchova“ spôsobujú deťom oveľa väčšie rany, než telesné predispozície alebo vady (ochrnutie, hluchota, ...). Prečo práve aktivisti hlásajúci sa ku duchovnej ceste kresťanstva majú starosť o sexuálne správanie ľudí viac než o ich duševný vývoj? Psychiatri majú časté skúsenosti s tým ako potláčanie vlastnej sexuality spôsobuje psychosomatické choroby alebo duševné poruchy. Príbehy týchto ľudí sú odstrašujúcim príkladom toho, že jednanie spôsobom „drž hubu a krok“ nie je prospešné ani pre samotného jedinca a v konečnom dôsledku ani pre spoločnosť. Homosexualita nie je pedofília ani agresia, ku ktorým ju často prirovnávajú kresťanskí aktivisti. Navyše LGBTI menšina nemá žiadny negatívny vplyv na demografický vývoj spoločnosti, v zahraničí je dokonca bežné, že sa stávajú biologickými matkami a otcami rovnako ako heterosexuálne páry (dieťa splodia prirodzenou cestou, nežijú však v spoločnej domácnosti s druhým rodičom).

T. Halík: Robia hanbu kresťanstvu

„Ak katolicizmus reprezentujú skupiny, ktoré vieru zúžili na boj proti kondómom, za kriminalizáciu potratov a o ničom inom z Evanjelia nevedia, tak robia hanbu a diskreditujú celé kresťanstvo.“ - Tomáš Halík, katolícky kňaz a teológ v rozhovore v relácii Lampa.

 

Osobnosť človeka je dôležitejšia ako jeho sexualita

Asi netreba dlho polemizovať o tom, či adopcia dieťaťa alebo inštitút pestúnskej starostlivosti je v dnešnej dobe prospešná pre vývoj dieťaťa. Dokonca aj kresťanskí aktivisti súhlasia s tým, že dieťa by mali vychovávať rodičia (aj keď nie sú biologickí) namiesto detských domovov. Ako bolo spomenuté vyššie, manželstvo chápu ako zväzok muža a ženy, ktorí sú biologicky schopní splodiť dieťa. Otázne však je ako túto podmienku spĺňajú heterosexuálne páry, ktoré zo zdravotných dôvodov nie sú schopné reprodukcie? Aj týmto ľuďom by Aliancia za rodinu zakázala vstup do manželstva? Takéto krátkozraké a pseudo-kresťanské videnie sveta má ďalšiu vážnu trhlinu: Splodenie dieťaťa a výchova dieťaťa sú dve úplne odlišné veci. Výchova dieťaťa závisí od ľudských vlastností, nie od biologickej predispozície. Osobnosť rodiča pri výchove je oveľa dôležitejšia než osobnosť človeka, ktorý pohlavným stykom dieťa splodí. Tradicionalisti sú presvedčení že manželstvo musí byť založené na biologickom základe, napriek faktu, že ľudia sa spontánne rozhodujú radšej pre manželstvo, ktoré je založené na vzájomnom porozumení a citoch, čo sú v dnešnej dobe oveľa dôležitejšie faktory pre dobrú výchovu dieťaťa než iba rozdielnosť pohlavných orgánov. Splodiť dieťa možno aj celkom náhodne, nájsť človeka, ktorý je s vami ochotný zotrvať dlhú časť života, je však oveľa zložitejšie. O túžbe rozhodnúť o svojom životnom partnerovi na základe náklonnosti hovoria mnohé príbehy a rozprávky (Pyšná princezná, Kráska a zviera, Mrázik, ...). V modernej dobe 20. storočia sa táto túžba stala konečne realitou. Návrat k zakladaniu rodiny z dôvodu majetkových a biologických potrieb nepožaduje okrem súčasných náboženských fundamentalistov a pravicových extrémistov už azda nikto iný.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

STĹPČEK PETRA TKAČENKA

Čakanie na prokurátora

Podstatné je, aby sa koncovka našla v dohľadnom čase.


Už ste čítali?